• Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid
  • Kombi T1 Corujinha Standard 1968 – EUR 8.639 – Incl shipping to Rotterdam & taxes paid

Vehicle information

Vehicle description

Click to contact us